.

Yönetmelik

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE

SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (Spor ARGEM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

ç) Spor Akademisi: Sporcu yetiştirme ve geliştirme birimini,

d) Spor alanları: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Burdur il merkezi ve ilçelerinde yer alan her türlü spor tesislerini,

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; spor bilimleri, sporcu yetiştirme ve performans geliştirme ile sporcu sağlığı konularında akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek; bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, spor bilimlerinde bilgi üretimine yönelik imkânlar hazırlamak; araştırmalar, organizasyonlar ve planlamalar yapmak, spor akademisi aracılığı ile sporcu yetiştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek, sporculara bölgesel olarak konaklama konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, sporcuların antrenman programlarını düzenlemek, sporcu sağlığı ve performansı hakkında bilgi vermek, gerekli fiziksel ve fizyolojik ölçümlerini yapmak ve yapılan ölçümleri değerlendirmek, sporcuların gelişimlerini sağlamak için talep edilen veya gerekli görülen eğitimleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Spor bilimi alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmalar ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

b) Disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

ç) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemi almak.

d) Üniversitenin akademik birimlerinde görevli araştırmacılar ile onların gözetimindeki ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve spor bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak.

e) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, imkanlar sağlamak, uygulamalar için ortam oluşturmak.

f) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

g) Araştırmacılar arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

h) Merkezin araştırma imkanlarını arttırmak ve bu konularda çalışmalar yapmak.

ı) Sporcuların sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılması ile performanslarının değerlendirilmesinde Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim dalları ile iş birliğini sağlamak.

i) Sporculara ve Merkeze müracaat eden bireylere yönelik spor yaralanmalarından korunma, spor malzemesi ve koruyucu araç-gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Spora dönüş, egzersiz ve antrenman programlarının düzenlenmesini sağlamak.

k) Spor bilimleri laboratuvarları kurmak, laboratuvar ve saha testleri ile sürat, kuvvet, dayanıklılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri, vücut kompozisyonu analizi, vücut yağ oranı ve ideal kilonun belirlenmesi, sportif hareketlerin dinamik analizi gibi testleri yapmak.

l) Bireylere ve takımlara yönelik analizler yapmak, antrenman programları oluşturmak.

m) Sporcu beslenmesi, anti-doping yaklaşımı, ergojenik yardımcılar, spor psikolojisi, uzman diyetisyenlerce sporcuya özel uygun beslenme önerileri, doping maddeleri ve sağlığa zararlı ilaçlardan korunma, vitaminler ve benzeri maddelerin doğru kullanımına yönelik konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi ile stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, antrenmana uyum ve benzeri sorunlarda destek sağlamak.

n) Çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti ve yetenek testleri yapılmasını sağlayarak sporcu yetiştirilmesi konusunda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.

o) Spor alanlarının rehabilitasyon ve tedavi amacı ile toplu kullanımı için Yönetim Kurulunun uygun görüşüne ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararına istinaden bireylerle ve takımlarla protokol düzenlemek.

ö) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlamak.

p) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

r) Merkezin Üniversite spor alanlarının eğitim-öğretim faaliyetleri dışında faal olarak kullanılmasını sağlamak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde işletilmesini, yönetimini, bakım ve onarımını sağlamak.

s) Üniversite yerleşkelerinde yer alan spor alanlarının kullanımı ile ilgili gerekli koordinasyonu yapmak.

ş) Üniversitenin konaklama tesislerinde ve diğer tesislerde kamp yapan bireysel veya takım sporu sporcularının performanslarını arttırıcı her türlü desteği vermek.

t) Üniversitenin spor tesisleri ile sporcu eğitimi ve kamp merkezinin tanıtımı ve görünürlüğünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

u) Üniversitenin spor tesisleri ile laboratuvarlarını kullanmak için başvuruda bulunan takımlara veya bireylere bilgilendirme ve yönlendirme yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usul ile değiştirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Hakkımızda

  • Yönetim Kurulu
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Akademik Personel
  • Genel Bilgi
  • Yönetmelik
  • İletişim